Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące gminy Załuski:

Konsultacje społeczne:

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-2020

Data rozpoczęcia: 09.09.2015 r do dnia: 31.10.2015 r. do godz. 24:00

Formularz konsultacji (w formacie DOC) po wypełnieniu mogą mieszkańcy dostarczać osobiście do urzędu gminy,  pokój nr 8 lub elektronicznie na adres : ugzaluski@bip.org.pl

Konsultacje społeczne:

1. Uchwalenie statutu sołectwa Załuski.
Data umieszczenia: 23.07.2015
do dnia: 31.08.2015.

Wszelkie uwagi prosimy składać w postaci mailowej przyjacielezalusk@gmail.com lub kontaktując się z:

na piśmie lub ustnie. W uwagach prosimy podawać: które zapisy mają ulec zmianie, propozycje zmian w zapisach oraz  uzasadnienie. Można skorzystać z poniższego formularza i przekazać wyżej wymienionym osobom: Formularz konsultacji sołectwo wsi Załuski.