Uwagi do koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 7 do drogi ekspresowej Płońsk – Czosnów

Towarzystwo Przyjaciół Załusk prezentuje uwagi odnośnie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 7 do drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów. Pełna wersja w postaci pliku PDF dostępna jest TUTAJ.  

 • Należy wybudować bądź utrzymać przepust umożliwiający odpływ wody ze stawu zlokalizowanego na działce nr ewid. 72/12 w obrębie Załuski, gmina Załuski do systemu rowów węzła drogowego. Jego budowa  w 2014 r., czyli już po wykonaniu węzła drogowego w Załuskach w 2007 r., była spowodowana wylewaniem wody z ww. stawu, który z kolei odbiera wodę opadową z terenów zabudowanych położonych wyżej, chociażby przez przebudowany w 2018 r. system kanalizacji deszczowej. Brak tego przepustu spowoduje ponowne podtapianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych i usługowych, zlokalizowanych na północ od terenu węzła drogowego. Problem ten był wielokrotnie poruszany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Dziwi nas jako Stowarzyszenie zlokalizowanie drogi serwisowej na działkach nr ewid. 127/3 i 127/4 w obrębie Załuski, gmina Załuski. Proponowany przebieg drogi przeprowadzony jest w zabytkowej Alei Robiniowej, która jest wpisana do Ewidencji Zabytków jako Aleja dojazdowa do dawnego parku pod numerem A – 185 z dn. 1 czerwca 1980 (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, OBIEKTY NIERUCHOME, WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW Stan na dzień: 31 marca 2015 r.), poza tym przy drodze znajduje się oprócz terenów usługowo-magazynowych zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny sportowo-rekreacyjne (2 boiska sportowe, plac zabaw, siłownia plenerowa – działka nr ewid. 120 w obrębie Załuski, gm. Załuski).Dodatkowo mamy obawy co do zwiększenia ruchu – dotyczy to zwłaszcza ruchu ciężarowego. Otóż w Niepiekłach znajduje się firma rolniczo-przemysłowa AVIT, obsługiwana również przez duże samochody ciężarowe – po zamknięciu zjazdu na drogę krajową nr 7 w Niepiekłach ruch ciężarowy przekieruje się w stronę węzła drogowego  w Załuskach. Postulujemy, by droga serwisowa była przede wszystkim przyjazna niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, tj. pieszym i rowerzystom i nie prowokowała do szybkiej jazdy, dlatego:
  • Popieramy budowę chodnika wzdłuż ww. drogi;
  • Postulujemy zachowanie istniejącego drzewostanu wzdłuż drogi;
  • Postulujemy by ewentualne usunięcie drzew było poprzedzone ekspertyzą dendrologiczną oraz że należy zwrócić się do właściwego konserwatora zabytków;
  • Postulujemy, by usunięte drzewa zostały zrekompensowane – nowe nasadzenia powinny odbyć się na miejscu wyciętych drzew (a nie kilka kilometrów dalej pod pretekstem bilansowania), zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
  • Postulujemy, by zwężono szerokość jezdni do 5,5 m. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Załuski (uchwała nr 61/XI/2007 Rady Gminy Załuski z  dnia 12 grudnia 2007 r.) ww. droga oznaczona jest jako 07 KD-L (tereny dróg publicznych lokalnych). Znajduje się ona również na terenie zabudowanym. Zgodnie z § 15. rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) szerokość pasów ruchu, o ile nie wynika to z prognozowanej ilości oraz rodzaju ruchu dla tej konkretnej drogi, powinna wynosić na drodze klasy L – 2,75 m. Jeżeli nie będzie to możliwe, to postulujemy, by szerokość jezdni nie przekroczyła 6,0 m.
  • 8 września 2018 r. mieszkańcy wsi Załuski na Zebraniu Wiejskim uchwalili w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. montaż dwóch progów zwalniających w pobliżu istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr ewid. 127/4 z obrębu Załuski, gmina Załuski w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu. Dlatego żądamy montażu progów zwalniających lub innych rozwiązań technicznych spowalniających ruch w pobliżu boiska (np. wyniesienia). Brak tego typu rozwiązania oznaczać będzie spadek bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci. Sugerujemy również budowę wyniesionych przejść dla pieszych lub całych wyniesionych skrzyżowań. Uprzedzając komentarze dotyczące utrudnień przejazdu dla służb ratunkowych – brak takich spowalniaczy przy zwiększonym natężeniu ruchu w tym rejonie skutkować może ich częstszymi wyjazdami. Progi zwalniające można stosować na drogach zbiorczych (taka jest kategoria drogi serwisowej w przedstawionej koncepcji) w wyjątkowych sytuacjach – lokalizacja boiska sportowego z placem zabaw i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jest takim wyjątkiem.
  • Według nas należy zwrócić uwagę na różnicę poziomów jezdni oraz posesji na problemowym odcinku, a nawet powinno się rozważyć budowę kanalizacji deszczowej – nie można dopuścić do zalewania prywatnych działek oraz należy umożliwić nieutrudniony wjazd do nieruchomości.
  • Proponujemy rozważyć alternatywny przebieg wzdłuż drogi ekspresowej, pod warunkiem, że nie zostaną wyburzone żadne budynki.
 • Postulujemy zachowanie projektowanych zatok autobusowych i przystanków autobusowych po zachodniej stronie oraz zaprojektowanie zatok autobusowych i przystanków autobusowych również po wschodniej stronie węzła drogowego w Załuskach. Jeżeli nie będzie miejsca na zatokę, proponujemy wyznaczenie odpowiednio oznakowanego przystanku autobusowego bez zatoki (znak drogowy poziomy P-17).
 • Lokalizacja wyłącznie po zachodniej stronie „w polu” zniechęca do korzystania z komunikacji publicznej i jest dla większości mieszkańców wsi Załuski niepraktyczna (więcej budynków oraz terenów inwestycyjnych po stronie wschodniej węzła Załuski – patrz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Załuski).W pobliżu przystanków powinny znajdować się przejścia dla pieszych.
 • Popieramy lokalizację ścieżki rowerowej na węźle w Załuskach – zwiększy to bezpieczeństwo rowerzystów i usprawni ruch kołowy na jezdni wiaduktu. Postulujemy wykonanie ścieżek z nawierzchni bitumicznej. Kostka jest niewygodna i obecnie odchodzi się od niej w tego typu inwestycjach.
 • Postulujemy by przejścia dla pieszych były przyjazne dla niepełnosprawnych, tj. by krawężniki i chodniki przy przejściach dla pieszych były odpowiednio obniżone i oznaczone (płyty z wypustkami koloru żółtego).
 • Postulujemy montaż oświetlenia ulicznego LED-owego – oświetlenie takie jest energooszczędne i efektywniejsze od tradycyjnego żółtego oświetlenia sodowego, zwłaszcza że tendencja wskazuje na to, że oświetlenie uliczne jest przekazywane do finansowania przez samorządy. W związku z powyższym lokalizację oświetlenia powinno się skonsultować z samorządem, który ma przejąć oświetlenie.
 • Brakuje zjazdu do istniejącego budynku Banku Spółdzielczego w Załuskach – działka nr ewid. 144/4 z obrębu Załuski, gmina Załuski.
 • Czy jest możliwe technicznie wykonanie zjazdu z drogi serwisowej na działkę nr ewid. 70/19? Różnica terenu może być większa niż 2 m a nawet 3 m.
 • Postulujemy zachowanie chodnika w pobliżu stawu, apteki, ośrodka zdrowia i terenu zakładu SPECTRA.
 • Postulujemy montaż barier ochronnych przy skarpach m.in. dróg serwisowych.
 • W zaznaczonym poniżej rejonie (zakręt przed stacją paliw HUZAR od strony Płońska) znajduje się historyczna kapliczka (1909 r.) – niezbędne będzie jej przeniesienie.
 • Czy w koncepcji uwzględniono budynek zlokalizowany na działce 171/3 z obrębu Załuski, gmina Załuski?