Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Załuski

[ezcol_1half]

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Załuski wnioski można składać do 30 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie, której nieruchomości dotyczy. Numery działek posiadają Państwo w swoich aktach notarialnych, ewentualnie można sprawdzić na geoportalu, z tym, że numery działek mogą być nieaktualne (ewentualnie można wczytać warstwę z danymi geodezyjnymi powiatu płońskiego SDI województwa mazowieckiego – ale wymaga to już pełnej umiejętności obsługi geoportalu).  Wnioski można składać: na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach (adres Urzędu Gminy Załuski 67, 09-142 Załuski) lub mailowo na adres: ugzaluski@bip.org.pl .

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

Fragment obwieszczania Wójta Gminy Załuski:
Fragment obwieszczania Wójta Gminy Załuski

[/ezcol_1half_end]

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r Studium to dokument, niebędący aktem prawa miejscowego, służący do określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Studium określa uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, służy jako podstawa do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Składa się z dwóch części uwarunkowań i kierunków. KAŻDY może wnieść uwagi do studium. Największe możliwości ingerowania istnieją w kierunkach. Poniżej znajduje się lista elementów, które określa się w kierunkach zagospodarowania (zgodnie z ustawą).

KIERUNKI W STUDIUM

Kierunki wskazują jak będzie kształtowała się polityka przestrzenna gminy w przyszłości.

W studium określa się w szczególności:

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:

  1. a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,
  2. b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;

2) (uchylony)

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej;

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;

14a) obszary zdegradowane;

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.

  1. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.

3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane.

3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warto zauważyć, że ustawodawca obecnie kładzie nacisk na racjonalność Studium i zobowiązuje Wójta (w studium) do sporządzenia bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę, co w praktyce oznacza znaczne ograniczenie możliwości wprowadzania nowej zabudowy. Wszystko zależy od chłonności terenów, możliwości finansowych gminy co do możliwości rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej. Dlatego nie wszystkie wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie, niemniej zachęcam do ich składania.

UWARUNKOWANIA W STUDIUM

Uwarunkowania wskazują czym „dysponuje” gmina, jakie czynniki przyrodnicze, infrastrukturalne, społeczne i ekonomiczne ją kształtują.

W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:

  1. a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
  2. b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
  3. c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
  4. d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;

8) stanu prawnego gruntów;

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

Opracował: Michał Czerwiński