STATUT

Statut zmieniony i uchwalony w dniu 28 kwietnia 2018 r.

STATUT
Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Załusk”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo Przyjaciół Załusk zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” •(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Załuski, gmina Załuski, powiat płoński, województwo mazowieckie.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wsi i gminy Załuski .
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych or¬ganizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpie¬niu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 50% głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1. ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. upowszechniania ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
4. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
5. wspomagania rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym,
6. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7. promocji i rozwoju ekonomicznego regionu,
8. wspierania edukacji i rozwoju intelektualnego,
9. przeciwdziałania patologii społecznej,
10. rozwoju kulturalnego, fizycznego i wypoczynku mieszkańców a w szczególności dzieci,
11. wyrównania poziomu wiedzy dzieci i dostępu do nauki, kultury fizycznej i sportu,
12. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz infrastruktury dróg, sieci wodno- kanalizacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej i informatycznej,
13. wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
14. propagowania wśród mieszkańców wsi wiedzy o nowoczesnych formach gospodarowania finansami

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z władzami gminy w zakresie realizacji zadań samorządowych zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia,
2. reprezentowanie opinii mieszkańców, w szczególności w zakresie działań samorządowych, na terytorium gminy,
3. wspieranie mieszkańców a w szczególności członków stowarzyszenia za pomocą dostępnych dóbr, majątku, świadczeń i innych form działalności stowarzyszenia,
4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów stosownie do zapotrzebowania mieszkańców,
5. organizowanie spotkań, prelekcji i innych przedsięwzięć propagujących dobra kultury i tradycji,
6. organizowanie wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wymiany międzynarodowej,
7. organizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
8. pomoc metodyczną oraz techniczną w organizacji wspólnot i społeczności lokalnych,
9. promowanie drobnej przedsiębiorczości i regionu za pomocą publikacji o charakterze informacyjnym oraz organizowanie spotkań informacyjnych, pokazów, wystaw itp.,
10. śledzenie zagrożeń ekologicznych o charakterze lokalnym oraz podejmowanie wszelkich działań dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
11. organizowanie i wspieranie kół zainteresowań,
12. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
13. wydawanie pism, broszur informacyjnych i innych publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,
14. fundowanie stypendiów,
15. pomoc materialną w szczególnych losowych sytuacjach mieszkańców,
16. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
17. przyjmowanie darowizn i spadków od osób fizycznych lub instytucji, fundacji, stowarzyszeń,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzuszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdol¬ność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zaintereso¬wana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może być osoba o szczególnym autorytecie i zasłużona dla lokalnego środowiska.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz,
d) korzystania z dóbr i majątku oraz świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
d) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

§12

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b)-f).
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w statutowych władzach jedynie z głosem dorad¬czym
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uch¬wał władz Stowarzyszenia,
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewypełnienia innych zobowiązań określonych § 12 pkt 3, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
Członkowstwo może ustać ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia .

§ 14

1. W przypadku określonym w § 13 pkt 3 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wyklu¬czenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosow¬nej uchwały lub orzeczenia.
2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 14 pkt 1.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgro¬madzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokop¬towanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 2,
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu z zachowaniem procedury z pkt 3. – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 3.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na umotywowane żądanie, co najmniej 4 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4. uchwalanie budżetu,
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
14. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jegowładze.

Zarząd

§21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z czterech członków w tym : prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4. określanie szczegółowych kierunków działania,
5. ustalanie budżetu i preliminarzy,
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchome¬go i ruchomego,
9. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowa¬nia kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.
4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
5. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 pkt 5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a ze¬branie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłosze¬nia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze gromadzone zgodnie z zapisami Statutu.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, odsetki bankowe, darowizny, zapisy i spadki,
d) fundusze z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
e) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 7.

§ 29

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są jednoczesne podpisy trzech osób z zarządu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: dwóch Członków Zarządu jednocześnie.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości głosów – 2/3, przy obecności:
– w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionej do głosowania liczby członków
– w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do gło¬sowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma¬jątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Statut wraz z uchwalonymi zmianami w wersji PDF (statut 2018)

 


 

Dodaj komentarz