Nadzwyczajne Zebranie Walne

Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Towarzystwa Przyjaciół Załusk

18 kwietnia 2021 r. – godz. 10.00

Drugi termin

18 kwietnia 2021 r. – godz. 10.30

Na podstawie art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) ustala się, ze Zebranie Walne odbędzie się on line za pomocą aplikacji SKYPE. Link do spotkania SKYPE zostanie wysłany członkom Stowarzyszenia na adresy mailowe bądź messengera. Spotkanie może być nagrywane w celach archiwizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie polityki prywatności SKYPE.

W przypadku trudności lub niemożności technicznej uczestnictwa w spotkaniu, zwracamy się z prośbą o kontakt na przyjacielezalusk@gmail.com

Przebieg zebrania

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta/sekretarza Zebrania Walnego
  3. Stwierdzenie quorum
  4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
  5. Głosowanie w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie pożyczki.
  6.  Zakończenie zebrania.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Załusk, Załuski 22A, 09-142 Załuski

2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia posiedzenia władz Towarzystwa Przyjaciół Załusk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. W związku z przetwarzaniem pozyskanych danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pozyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.