Ogłoszenie o zebraniu walnym

W dniu 28 kwietnia 2018 r. (sobota) o godzinie 18.00 odbędzie się Zebranie Walne Towarzystwa Przyjaciół Załusk. Miejsce zebrania: siedziba Towarzystwa Przyjaciół Załusk, Załuski 22A, 09-142 Załuski. Uwaga! Miejsce zebrania może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Kontakt: 501x272r354. W razie braku kworum w I terminie, kolejny termin Zebrania Walnego wyznacza się na 28 kwietnia 2018 r. (sobota) o godzinie 18.30.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta/sekretarza Zebrania Walnego
3. Stwierdzenie quorum
4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
5. Przedstawienie bilansu, rachunku wyników, sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2017 oraz informacji dodatkowej do bilansu za 2017 rok.
6. Przedstawienie osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół Załusk w roku 2017
7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 rok
8. Przedstawienie zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Załusk
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Załusk
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie zebrania.