ZEBRANIE WALNE

Zgodnie z §18 ust. 3 i §19 ust. 6 i 7 lit. a Statutu Towarzystwa Przyjaciół Załusk oraz w związku ze złożoną rezygnacją członka Zarzadu Towarzystwa Przyjaciół Załusk z pełnionej funkcji, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Załusk zwołuje Zebranie Walne w dniu 28 września 2019 r. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Załuski 22A, 09-142 Załuski).

W przypadku braku kworum II termin zebrania to 28 września 2019 r. (sobota) o godz. 9.30 w siedzibie Stowarzyszenia (Załuski 22A, 09-142 Załuski).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta/sekretarza Zebrania Walnego
3. Stwierdzenie quorum
4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
5. Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Głosowanie w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Załusk (skarbnika)
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania.

Więcej informacji pod numerem telefonu 501 272 354. Miejsce zebrania może ulec zmianie, o czym członkowie TPZ zostaną poinformowani.